SKÚŠKY TESNOSTI

"Základnou povinnosťou každého prevádzkovateľa - užívateľa, ktorý zaobchádza s nebezpečnými látkami, je pravidelné vykonávať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov (§ 39 Z.z.č. 364/2004 Vodný zákon, § 3 vyhláška č. 100/2005 Z.z. (nahrádza vyhláška č. 200/2018 Z.z.))"

Ing. František Rapavý - Tel: +421 905 760 112

PONUKA ČINNOSTÍ, KTORÉ VYKONÁVAM V ZMYSLE VODNÉHO ZÁKONA Č.364/2004 Z.z. – KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A SKÚŠKY tesnosti OBJEKTOV S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SÚLADE S §39 VODNÉHO ZÁKONA
Kontrola technického stavu /vizuálna kontrola/:
 • Priama povrchová kontrola zameraná na kontrolu celkového stavu povrchu skúšaných objektov – zvarov, opracovaných povrchov výkovkov, odliatkov a pod.
Skúšky tesnosti:
 • skladovacích nádrží t.j. zásobníkov /kovových, laminátových, plastových, smaltovaných atď./ na nebezpečné látky resp. ropné produkty,
 • potrubných rozvodov,
 • záchytných havarijných vaní resp. záchytných havarijných jímok,
 • žúmp pre odpadové vody,
 • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
 • domových žúmp pre rodinné domy a rekreačné chaty (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • domových a priemyselných ČOV / t.j. čističiek odpadových vôd /,
 • septikov,
 • čerpacích staníc PHM,
 • odlučovačov ropných látok,
 • lapačov olejov,
 • priemyselných podláh,
 • manipulačných plôch,
 • ekoskladov, atď.
Metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, potrubí, záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp, priemyselných podláh a pod.
 • Lokalizačné skúšky tesnosti zvarov pomocou vákuových komôrok podľa STN 753415.
 • Integrálne pretlakové skúšky nádrží t.j. natlakovaním nádrže vzduchom na max. tlak 50 kPa podľa STN 753415.
 • Integrálne pretlakové skúšky potrubí podľa STN 753415.
 • Skúšky kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610 /skúška vzduchom - metóda L, skúška vodou - metóda W/.
 • Skúšky vodotesnosti záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp a pod. podľa STN 750905.
 • Lokalizačné podtlakové skúšky objektov vákuovými komôrkami / t.j. kovové zvárané záchytné havarijné vane, priemyselné podlahy a pod. / podľa STN 753415.
LEGENDA:

STN 75 3415 – „Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie“

STN 75 0905 – „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“

STN EN 1610 – „Tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk“

SKÚŠKY TESNOSTI PRIEMYSELNÝCH PODLÁH A MANIPULAČNÝCH PLÔCH VÁKUOVÝMI KOMÔRKAMI
Skúška tesnosti priemyselnej podlahy resp. manipulačnej plochy:

Ak je potrebné deklarovať tesnosť priemyselnej podlahy napr. liatej, betónovej, epoxidovej a pod., alebo manipulačnej plochy voči prepúšťaniu nebezpečných látok do spodných vôd je potrebné vykonať 100% kontrolu tesnosti celej podlahy resp. manipulačnej plochy.

Použitá metóda:

Ide o lokalizačnú skúšku tesnosti s použitím penivého roztoku v prostredí vákua v uzavretej vákuovej komôrke. Výsledkom tejto skúšky je protokol o tesnosti resp. netesnosti podlahy resp. manipulačnej plochy.

LEGENDA:

Metóda skúšania tesnosti pomocou vákuových komôrok je popísaná v norme EN 1593:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Bublinková skúšobná metóda, článok 9.2.2.

DOMOVÉ ŽUMPY A ICH SKÚŠKY

Žumpa: zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, zvyčajne vyprázdňovaná fekálnym vozom.

STN 75 6081 – táto norma platí na navrhovanie, výstavbu a prevádzku novonavrhovaných žúmp pre splaškové odpadové vody a na akumuláciu a nakladanie s ich obsahom. Platí aj pri rekonštrukcii a prevádzke jestvujúcich žúmp, ktoré sa používajú na akumuláciu splaškových odpadových vôd.

Skúška vodotesnosti žumpy: sa musí vykonať podľa STN 75 0905 v súlade s bodom 2.1.a/ v STN 75 6081. Výsledkom tejto skúšky vodotesnosti je protokol o tesnosti resp. netesnosti žumpy / t.j. doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia/.

LEGENDA:

STN 75 6081 – „Žumpy na splaškové odpadové vody“

STN 75 0905 – „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“

SKÚŠANIE KAPILÁRNYMI METÓDAMI – PT:
 • sa používa na zisťovanie jemných povrchových chýb – porúch, ktoré vyúsťujú na povrch kontrolovaného objektu,
 • metóda je vhodná na skúšanie väčšiny materiálov /kovových, nekovových, keramiky, skla, niektorých plastov/,
 • skúšaný materiál musí byť nesavý a neporézny,
 • pri skúšaní materiálu kapilárnymi metódami sa využívajú kapilárne aktívne kvapaliny, ktoré vniknú do necelistvostí a po odstránení ich prebytku z povrchu skúšaného materiálu sa necelistvosti resp. chyby zviditeľnia.
MERANIE HRÚBOK ULTRAZVUKOVÝM HRÚBKOMEROM – UTT:
 • meranie hrúbok stien nádrží, potrubí atď. ultrazvukom podľa EN 14127,
 • meranie hrúbok aj cez náter.
A/ Činnosti pred, počas a po vykonaní skúšky tesnosti nádrže, potrubia, záchytnej havarijnej vane, žumpy a pod.
 • Určenie vhodnej metódy skúšky tesnosti podľa STN EN 1779 na základe osobnej obhliadky objektu,
 • vypracovanie písomného pracovného postupu t.j. PPS a jeho odsúhlasenie s objednávateľom skúšky,
 • vizuálna kontrola stavu vonkajších častí skúšaného objektu,
 • vyprázdnenie a vyčistenie skúšaného objektu pred vizuálnou kontrolou jeho technického stavu,
 • v súčinnosti s objednávateľom skúšky.
 • vizuálna kontrola technického stavu objektu z vnútra / korózna prehliadka /,
 • meranie hrúbok stien / UTT / skúšaného objektu resp. potrubia ultrazvukovým hrúbkomerom / aj cez náter /.
 • vlastná skúška tesnosti v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. / Vodný zákon / a Vyhláškou č. 100/2005 Z.z. (nahrádza vyhláška č. 200/2018 Z.z.) MŽP SR,
 • vystavenie protokolu o výsledku skúšky tesnosti / kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania podľa /STN EN 473 - zrušená/ STN EN ISO 9712 /.
B/ Konkrétne požiadavky legislatívy - § 39 ods. 2 a 3 zákona 364/2004

Opatreniami podľa § 39 ods. 2 a 3 zákona 364/2004, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, sú:

Vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov v nasledovných časových intervaloch:
 1. pred ich uvedením do prevádzky,
 2. každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 3. každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
 4. po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 5. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

OPRÁVNENIA POTREBNÉ PRE ČINNOSŤ

Vlastním nasledovné oprávnenia na vykonávané ponúkané činnosti:

Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie – STN EN ISO 9712:2012 / § 39 Z. z. c. 364/2004 Vodný zákon ods.2, písmena d /
Certifikát pre skúšanie tesnosti - LT/B 2. stupeň podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012
Certifikát pre skúšanie vizuálnymi metódami - VT 2. stupeň podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012
Certifikát UTT - meranie hrúbok ultrazvukom podľa EN 14127
Certifikát pre skúšanie kapilárnymi metódami – PT 2. stupeň podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012

Kontaktné údaje

František Rapavý – TESNOSTI, s.r.o.

Hornočermánska 4278/46D, 94901 Nitra

Tel: +421 905 760 112

Email: tesnosti@tesnosti.sk

IČO: 46790080

DIČ: 2023574993

IČ DPH: SK2023574993

Oddiel: Sro, vl.č.: 32338/N

Galéria

skúšky tesnosti vykonávanie skúšok vodotesnosti vykonávanie skúšok tesnosti skúšky vodotesnosti nádrží skúšky tesnosti nádrží a potrubí odborné skúšky a kontroly tesnosti skladovacích nádrží skúška tesnosti žumpy atest nepriepustnosti žumpy skúšky tesností NDT - LT kontrola technického stavu skúšky tesnosti záchytných vaničiek tesnostné skúšky nádrží s nebezpečnými látkami skúška vodotesnosti záchytnej jímky skúšky tesnosti kontajnerov defektoskopické skúšky atest nepriepustnosti žumpy skúšky tesností NDT - LT tesnosť zvarov vodný zákon

REFERENCIE

Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti Skúšky tesnosti